نەزان/nezan: ئانتـ:[ نە+ زان( زانین)] مەژیهشک: mejîhişik( کباک) : مەردوومی بێ ئاگا لە شت.{ خاڵ، ب 3، ل، 479}{ فەرهەنگا کامێران، ل، 467} 

1 – بێ ئاوەز، خەویلە، سوانەوێڵە، گەوج، ناشی، نەدان، نەفام، نیازان( کباک)، هوڤ.[ ئینگـ: naive]{ مەردۆخ، ب 2، ل، 693}

2 – نەشارەزا : neşareza.[ ئینگـ: callow]

3 – خام، سادە، ساکار، ساویلکە.[ ئینگـ: ignorant]. 

4 – زێز زانا.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 753}

نەزان/nezan: ن:[ ئینگـ: ignoramus]. 

:: هەژار نەزانی، چاڤ دە جیرانی : Heger nezanî, çav de cîranî.{ پپ}.

نەزانای/nezanay: کتن:[ هـ] نەزانین.{ وشەنامە، ل، 958}

نەزانای پەنە/nezan pene: کتن:[ هـ]

1 – نەزانای پنە، پێ نەزانین

2 – [ مجـ] سپڵەیی.  

نەزانای چەنە/nezan çene: کتن:[ هـ] نەزانای چنە، لێ نەزانین.  

نەزان حاڵ/nezan ĥaľ: ئانتـ:[ هـ] حاڵ نەزان. 

نەزان حاڵی/nezan ĥaľî: نچ:[ هـ] بێ ئاگایی لە حاڵ و ژیان.  

نەزاندران/nezandiran: کتپ:[ کارابزر][ نەزان+ دران] 

نەزاندراو/nezandiraw: نفا: فێم نەکری، نەزان قسە.{ هەژار، ل، 882}{ وشەنامە، ل، 958}. 

نەزاندوو/nezandû: ئانفا:[ نەزان+ دوو( دووان)] مەردوومی قسەڕەق.{ خاڵ، ب 3، ل، 479}

نەزان قسە/nezan qise: ئانتـ:[ هـ] نەزاندوو، نەزان کەلام

نەزان قسەیی/nezan qiseyî: نچ:[ هـ] نەزاندوویی، نەزان کەلامی. 

نەزانکار/nezankar: نفا: نەزان هەرمان : مەردوومی کۆڵی و ناشی لەئیش دا : نەپوخت >< پێچەوانەی کارامە. 

نەزانکاری/nezankarî: نچ:[ هـ] نەزان هەرمانی. 

نەزانکاریەنە/nezankariyene: ئاکتـ:[ هـ] لە نەزانکاریدا. 

نەزانم کار/nezanim kar: ئانتـ: زانای خۆ گێل کەر. 

نەزانم کاری/nezanim karî: ئانتـ: خۆ بە نەزان ناساندنی ئاگەداری. 

نەزانی/nezanî: نچ:[ نەزان+ ی] بێ ئاوەزی، نەفامی، نیازانی( کباک)، بێهایی.[ ئینگـ: Ignorance]{ گیو، ل، 875}.

نەزانیا/nezaniya: نفا:[ هـ] نەزانراو _ نەزاندراو.  

نەزانیای/nezaniyay: کتپ:[ هـ][ کارابزر] نەزانران. 

نەزانین/nezanîn: ئانتـ:[ نە+ زانین]  

نەزانینە/nezanîne: ئاکتـ:[ هـ][ نەزانین+ ئە] نەزانیەنە : لە نەزانین دا.   

نەزانیتی/nezanîtî: نچ:[ کباک] [ ئینگـ: ignorantness]{ سەلاحەرین، ل، 408}. 

ب نەزانی/bi nezanî: ئاکتـ:[ کباک] خۆتەن : بەنەزانی( کناو).[ ئینگـ: ignorantly]{ گیو، ل، 875}. 

.

.

_____________________

نەزان/nezan: ئانفا:[ نە+ زان( زایین)] نەزۆکی : منداڵ نەبوون، زگ نەکردن.{ هەژار، ل، 882}.

نەزاو/nezaw: ئانفا: لەدایک نەبوو : مێیینەیەکە کە منداڵی نەبووە.{ گیوی، ل، 875}. 

.

.

.

.