بستوو/bistû: ئان: بانوو، زیندوو، زینو.

.

.

.

.

.

.