بشكۆژ/biŝkoj: ن:[ کباک]

1 – خونچەی گوڵ.

{

سەحەرگەهـ عەندەلیب مەستن، ژبهنا وەرد و بشكۆژان

شوبە توتاغ و گۆیینان دەناڵین ئەم دفرقێدا

}{ جزیری}.

2 – قۆپچە، پشكوور، پشکۆک، بەرەزانە : دووگمەی كراس وشتی دیكە.

بشكوژێ/biŝkojê: ن: چیم، خونچەی گوڵ.

بشكۆشک/biŝkoŝik: ن: خونچەی گوڵ، بشكۆژ، بێچوە گوڵی نەشكوتوو. بشكوفت، كاناڵێ ( هـ). بشكووشک.

بشكۆفت/biŝikoft: ن:[ کباک] دوگمە.

بشكۆڤت/biŝkovit: ن:[ کباک] دوگمە.

.

.

.

.