ئزره‌و/izrew: ن:[ ل][ نخ] سیل، ده‌رده‌‌باریكه‌، ئازاره‌ باریكه‌.

ئزره‌ودار/izrewdar: نتـ:[ ل][ نخ][ ئزره‌و+ دار] سیلاوی، سیلدار.

.

.

.

.

.