بزم/bizm: ن: لخاڤ.

بزماك/bizmak: ن:[ بزم+ ئاك] بزمۆك، بزمەك، بلامك، دەمبەس، بلۆمە، بزمك، زاربێن، بلاكوتك، پۆزمك، هیڤك.

بزمەك/bizmek: ن:[ بزم+ ئەك] بزمك، بزمۆك، بلامك، دەمبەس، بلۆمە، بزماك، زاربێن.

بزمژك/biz mijik: ن:[ كباك] بزن مژك.

بزمك/bizmik: ن:[ بزم+ ك] بزمۆك، بزمەك، بلامك، دەمبەس، بلۆمە، بزماك، زاربێن.

بزمۆك/bizmok: ن:[ بزم+ ئۆك] دانەلغاو، بزمك، بزمەك، بلامك، دەمبەس، بلۆمە، بزماك، زاربێن : دارێكی بچكۆلەیە بە ئەندارەی قامكێك درێژ و ئەستوور دەبێت بەنی دوو شەزەوسەری دەخەن، دەیكەنە دەمی كاریلەی ساوا و بەنەكانی لە شاخی دەبەستن بۆ ئەوەی دایكی نەمژێت.

.

.

.

.

.