بەربانگ/berbang: نتـ:[ بەر+ بانگ]

1 – [ خوار] بەرشێو، سەرشێو، ناشتا: خواردنێكە كە رۆژووەوان ئێوارە بیخوات.

2 – [ کات] بەربەیان، بەیانی زوو، پەزوودان، كازێوە، سپیدە.

بەربانگ كردن/berbang kirdin: :

بەربانگكردنەوە/berbang kirdinewe: كتپ: خواردنی بەربانگ لە ئێواراندا، ناشتاشكاندن.

.

.

______________________

بەربانگ/berbang: نتـ:[ ئەند][ بەر+ بانگ]

1 – [ كباك] سەربان.

2 – [ باد] هەیوانی بەرباڵەخانە.

.

.

.

.

.