مەی ¹ /mey: ف:[ ڕەگی چاووگی ( مەیین)] 

مەیاندن/meyandin: کتپ: مەهاندن. [ ئینگـ :  crudled]

مەیین/meyîn: کتن: مەهین. تیردبت، خەست دبت.[ ئینگـ : crudding] 

1 – کرداری گۆڕانی ماددەی پرۆتینی تایبەتی لە پلازمای خوێندا بۆ قەتماخە. [ ئینگـ : Coagulation]

مەیینی خوێن/meyînî xiwên: کتن: بزرکانی شیر. [ ئینگـ : to crudle ]

مەیینی شیر/meyînî šîr: کتن:  [ ئینگـ : to clot ]

مەیی/meyîn: ئانفا:[ باد] مەییو. [ ئینگـ : cruded] 

.

.

__________________________

مەی ² /mey: ن:[ خوار] خواردنەوەی ئەلکحوولی. وەک ئارەق.  

مەیپەرست/mey perist: نفا: بادەنۆش، بادەپەرست، مەینۆش : کەسێک کە خواردنەوەی پێخۆش بێت.

مەیخانە/meyxane: نتـ:[ مەی+ خانە] شەرابخانه، مەيبانگ _ مەيبەنگ، مەيخانه، مەيستان : دووکانی بادەفرۆش.

مەیخۆر/mey: نفا:[ مەی+ خۆر( خواردنەوە)] بادەپەیما، میخۆر، بادەخۆر، بادەنۆش، ئارەقخۆر : کەسێک کەبادە دەخواتەوە. 

مەیخواردنەوە/mey: کتن:[ مەی+ خواردن+ ئەوە] بادەنۆشین.

:: كاریگەری مەی خواردنەوە لەسەر شۆفێر { sultraffic }

:: کاریگەری مەی خواردنەوە لە سەر جەستەی مرۆڤ.{ شەقام}

مەیزەدە/meyzede: ن:

1 – جۆرە خواردنەوەیەکە، زەردەشتیان بۆ ئاهەنگی ئایینی ئامادەی دەکەن.

2 – شەوچەرە و بەزمی خواردنەوە و میواندارێتی.

{

سۆفیی گۆشەی خانەقا بووم، ئێستە پیری مەیکەدەم

زاهیدی خەڵوەت نشین بووم، ئێستە مەست و مەیزەدەم

}{ هێمن}

مەیفرۆش/meyfiroŝ: نفا:[مەی+ فرۆش(فرۆشتن)] بادەفرۆش، ساقی، باڕمەن. 

مەیکەدە/meykede: ن:

مەیگێڕان/meygěřan: کتپ:[مەی+ گێڕان] بادەگێڕان.

مەیگێڕیی/meygěřyî: نچ: [مەی+ گێڕ( گێڕان)+ یی] بادەگێڕیی : ئەوەی پەیوەندی بەمەیگێڕییەوە هەبێت.

مەینۆش/mey: نفا:[ مەی+ نۆش( نۆشین)] بادەپەرست : کەسێك کەخواردنەوەی پێ خۆش بێت.

مەیخانە/mey: نتـ:[ مەی+ خانە] باڕ( ئینگ)، لۆکندە، جامخانەی خواردنەوە.

.

.

____________________

مەی ³ /mey: ئان:

1 – ئانوو، پەژارە، خەفەت، خەم، داخ، دڵمان _ دڵمایی، مەینەت.

2 – وەرهان

.

.

.

.