دەراو/deraw: نتـ:[ دەر+ ئاو]

1 – دەراڤۆك، چەم، دەرە : دەرگای ئاوێ، شووێنەكەی لە قەراخ ئاوان كە مرۆڤ بتوانێت بگاتە سەرئاوێ. 

2 – [ خۆ] شووێنێكە لە قەراخ شەلەگە ئاوان ژنان جلكی لێدەشۆن.

.

.

________________________________

دەراو/deraw: نتـ:

1 – [ كباك] شێوە، دووزان. 

2 – [ دەرهاویشتن] جۆری ڕاوێژ، هەوای دەم

:: بیدوێنە بزانە دەراوی دەمی چۆنە.{ رێژگە، ل، 128}.  

دەراوێ فەرمانی/derawê fermanî: نتـ:[ كباك] شێوەی فەرمان.

دەراوێ هەكینی/derawê hekînî: نتـ:[ كباك] شێوەی مەرجی.

دەراوێ پێركەری/derawê pêrkerî: نتـ:[ كباك] شێوەی ڕابەری.

دەراوێ دڤێتینی/derawê divêtînî: نتـ:[ كباك] شێوەی بكەر.

.

.

.

.

.