ڕاست/řast: ن: [ پهـ : rãst] [ ئاڤێستا : awCvrv.Svrv:  ئێرێش یان ئێرێشووە ،( گۆڕانکاری لەمێژوو ئەم وشەدا : ئێرێش بووە بە ئاراش، پاشان بۆ ڕاش، دواتر بۆ  ڕاس ( ڕاست)][ کانگا، ل، 433]. { خاڵ، ب 2 ، ل. 172}  

1 – [ ماف][ ڕامیـ] بێپێچوپەنا، ڕاس( هـ)، ڕاستاڵ، بێكەموكوڕی، حەق، دادگەر، دروست _ درست، ڕەوا، قەومین، ماف، نەستەق : كەسێكە درۆ نەكات.

1 – 2 [ بیڕ] دروست، [ ئینگـ : True].

2 –  2 [ بیڕ] بێ خێچي وخواری، دووخ، دويخ، دووکايچ، مەرتەبا. 

3 – 2 [ بیڕ] ئەوەندە، بارتەقا، بەرابەر، بەرامبەر _ بەرانبەر، بەرتەق، بەرديلک، بەقەد، بەقەڎ، پات، پاتە، پاكلەپاک، پاکوپاک، پاکەوپاک، پيسەويۆێ، پێکوپێک، تەنگال، تيربەتير، جووتەنی، چۆبەچۆ، چونيەک، حەينەن، دەساندەس، ڕێک، سەربەسەر، سەوا، عەينەن، ڤەراڤەر، قات، کتومت، کەتومەت، لەئەندازە، لێکولێک، وەکوويەک، وەکەڤ، وەکەهەو، وەکخۆی، وەكيەك، هامتەراز، هامتەرازوو، هاوتا، هاوتەراز، هاوتەرازوو، هاوسەنگ، هاوکێش، هەروەکيەک، هەڤبەر، هەڤسەر، هەڤکێش، هەڤيەک، همبەر، هومبەر، ياو، يەکسان.{ کانی، ل،  }

4 – 2 [ بیڕ] ناونجی _ نێونجی، نەزۆرونەکەم.

3 – ئەستوندەکی، ئەستوونی _ ستوونی.

4 – ڕەپ، قنج، کلاف، کلافە، مچ.

ڕاست ئاسا/řast asa: ئانتـ: ڕو‌وخساری ڕاستی. [ ئینگـ: Verisimilitude].

ڕاستاڵ/řastaľ: ئانتـ:[ كهـ] کەسێك درۆنەکات یان ڕاستگۆ بێت.

ڕاستان/řastan: ن: جێگەی متمانە، مڕۆڤی باوەڕپێكراو.

ڕاستاڤەكڕی/řastavekiřî: نچ: ڕاستكراوە، ئاشكراكراو.

ڕاستاوێژ/řastawêj: نفا:[ ڕاست+ ئاوێژ( ئاوێژتن : هاوێژتن)] جوانەگایەك كە لەگەڵ گایەك بە ئامووڕی بێ گاسن جووتێ پێدەكەن بۆ ئەوەی ڕابێت و بۆ بەهاڕی ساڵی داهاتوو فێڕی جووتكڕدن بێت.{ ‌ڕێژگە، ل، 139}.

ڕاستە/řaste: نتـ: لای ڕاست، ئاشكرا. [ ئینگـ : Ruler].

ڕاستەبازاڕ/řastebazar: نتـ: بازاڕی سەرداپۆشراو، تيمچە، چوارسوو، ڕاسە، قەيسەری، گوزەر.

ڕاستەپێ/řastepê: نتـ: قرچەپێ : بەلەز لەبەر هەڵستان.  

ڕاستەڕێ/řasteřê: نتـ:  ڕێگای بێخواری وخێچی، ڕێگای تەخت، ڕێگای دروست، ڕێگای ڕاست.

ڕاستەقانی/řasteqanî: نتـ:[ ڕاست+ ئەقانی( ئەکانی : ئەکان+ ی)] ڕاستەقينه، ڕاستەکی، ڕاستەکينه، ڕاستی.

ڕاستەقینە/řasteqîne: نتـ:[ ڕاست+ ئەقین( پرسیار لەوە دەایە، کە چۆن قان بووبە قین)] ڕاستەکینە، ڕاستەکی، ڕاسکينه، ڕاسی ڕاسی، ڕاسينه.

ڕاستەقینخواز/řasteqînexiwaz: نتـ:[ ڕامیـ][ ڕاستەقین+ خواز( خواستن)]

ڕاستەقینخوازی/řasteqînexiwaz: ن:[ ڕامیـ] ڕیالیزم، ڕاستەقینگەری.[ ئینگـ: Realism].

ڕاستەنگ/řasteng: ئان:[ باد][ ئینگـ : the right side , rightflank]

ڕاستەوپاستە/řaste û paste: نتـ:

ڕاستەوخۆ/řastewxo: نتـ: ڕاستەوڕێ، ڕاستەوڕاست، بێ لارەکە، هەرلەخۆوە، دەستبەجێ، سەربەخۆ، یەکسەر : گووتە یا کردنی کارێك نیشاندەدات کە پیچ و لادانی تێدانەبی. [ ئینگـ : direct, forward]

:: ڕاستەوخۆ بڕۆ : واتە هیچ لامەدە.

:: ڕاستەوخۆ بیڵێ : واتە درۆی تێدا مەکە.

ڕاستەوخۆكڕدن/řastewxokirdin: کتپ:

ڕاستەوڕاست/řaste û řast: ئانتـ:

1 – ڕاستەوڕێ، ڕاستەوخۆ، بەبێلادان، یەكڕاست.

2 – دەقاودەق، بێ گرێ و قۆرت.   

ڕاستەوڕێ/řaste û řê: نتـ:[ ئەند] ڕاستەوخۆ، ڕاستەوڕاست، ڕاستەڕێ.

ڕاست بوون/řast bûn: کتن:

1 – درۆ و ناڕاستی تێدانەبوون.

2 – ڕەپبوون، ڕەپ بيەی، زەقوڕەپبوون، قنجبوونەوە، هەستان.

ڕاست بوونەوە/řast bûnewe: کتن: بەڕزبوونەوە، هەڵستان، هەڵسان. لە ڕێكی، لەڕاستی، چەوتی تێدانەمان، قیت بوونەوە _ قندربوونەوە، هەستانەهەوا.

ڕاست بێژ/řastbêj: نتـ: ڕاستکار، ڕاستگۆ.

ڕاست بێژی/řastbêjî: نچ: ڕاستکاری، ڕاستگۆیی.

ڕاست بیر/řastbîr: نتـ:[ ئینگـ : rightist]

ڕاست بیریتی/řastbîrîtî: نتـ:[ ئینگـ : rightism]

ڕاست پۆش/řastpoš: ئانتـ: درۆزن.

ڕاست پۆشی/řastpošî: نچ: درۆزنی، ڕاستی نەگووتن.  

ڕاستتڕە/řasttire: ئانتـ:[ ڕاست+ تر+ ئە]{ پلەی دووەمی بەراووردکردنە. } بنیات ( بنیاد)، بناغە، هیم، بنگەی.

ڕاست دانیشتن/řastdanîštin: کتپ:[ ڕاست+ دانیشتن]   

1 – قيت دانيشتن، جێگرتن، ڕاست هاتنەوە، سازان.

2 – بەمەڕام بوون.

3 – باوەڕپێکردن _ باوەڕکردن، بەدروست زانين، بەڕاست دانان، بەڕاست زانين، پێ دروستبوون، پێ ڕاستبوون، تەسديقکردن.

ڕاست ڕاوەستان/řastřawestan: کتپ:[ ڕاست+ دانیشتن] ڕەپ ڕاوەستان، قنج ڕاوەستان، قيت ڕاوەستان، هەڵوەسان _ هەڵوەستان _ هەڵوێسان _ هوڵوێستان.

ڕاستڕەخ/řastřex: نتـ:[ ئینگـ : right side]

ڕاستڕەو/řastřew: نتـ:[ ڕاست+ ڕەو] ڕاستڕۆ.

ڕاستڕەوی/řastřewî: نچ:[ ڕاستڕەو+ ی] ئەوەی پەیوەندی بەڕاستڕەوییەوە هەبێت.  

ڕاستڕۆ/řastřo: نفا:[ ڕاست+ ڕۆ( ڕۆیشین، ڕۆیین)] ڕاستڕەو، خۆشکردار، پاكخوو، ڕاستکار.

ڕاستڕۆیی/řastřoyî: نچ:[ ڕاستڕۆ+ یی] ڕاستڕەوی، خوشکرادی، پاكخوویی، ڕاستکاری.  

ڕاستڕۆیین/řastřoyîn: کتپ:[ ڕاست+ ڕۆیین] بەڕێگایەكدا ڕاستچوون و لانەدان. بەکار و خود و کرداری باش ڕابووردن، ڕاست  

ڕاستڕۆیی پێچۆكە/řastřoyî pêčoke: نتـ:

1 – جووڵانی ئاسۆیی پەڕدەییشان بەشێوەی پێچۆكەیەك بۆ لای ڕاست. 

2 – بۆ لای ڕاست ڕۆیشتنی پێچۆكە.[ ئینگـ: scroll right].  

ڕاستک/řastik: نتـ:[ كباك][ ڕاست+ ك] ڕاستۆك.

1 – ڕاست، ڕەنگی خەنەی بۆ برۆیان.

2 – زیی : خەتی نێو کاکۆڵ و پرچی شانەکراو.   

ڕاستكار/řastkar: نفا:[ ڕاست+ کار( کردن)]

1 – ڕاستبێژ، ڕاستکردار، ڕاستگۆ.

2 –   ئاز، ئەمانەتدار، ئەمين، بەختەمام، بەختەوار، بەويژدان و راست، بێفڕوفێڵ، بێگزی و دزی، تەرازوومەند ( وزن)، تەرازوو ڕاست( وزن جێ بڕوا، جێ متمانە، حەقانی، دەسپاك، داوێنپاك، دروستکار، دروسکار، ڕاست و دروست، ساخ _ ساغ، سەرڕاست، کارڕاست، کاردروست.

3 – پيشەساز، پيشەکار، پيشەگەر، پيشەوەر، خاوەن پيشە، دەزگاگێڕ، دەستڤانك، سنعاتکار _ سەنعاتکار، هونەری.

4 – دادپرس، دادپەرس، دادپەرست، دادپەروەر، دادوەر، داوەر، خاوەن داد، دادگەر، دادگێڕ.

ڕاستكاری/řastkarî: نچ:[ ڕاستکار+ ی] ڕاستبێژی، ڕاستکرداری، ڕاستگۆیی.

ڕاستكەتی/řastketî: نچ:[ ڕاست+ کەتی( ؟)]

1 – شایان، شیاو، شایستە، لایق.

2 – [ كباك] گونجان، بەرژەوەند، بەراوەرد.

ڕاستكردن/řastkirdin: کتن:[ ڕاست+ کردن]

1 – چۆك کردن، ڕاستکرن( كباك)، ڕاستگۆتن، ڕاست واتن، ڕاست وتن، ڕاستی کوتن، ڕاستی وتن، ڕاس واتەی، قسەی دروست کردن، قسەی ڕاست کردن، گووتنی ئاخاوتنی ڕاست.

2 – ڕەپکردن، قيتکردن، قيتکردنەوە، هەستاندن.

3 – [ مجـ] باش ئەنجامدان، باش بەجێگەياندن، بەباشی جێجەجێ کردن.

ڕاستكردنەوە/řastkirdinewe: کتپ: هەستاندنی گیانلەبەر لە ڕاکێشانەوە بۆ دانیشتن یان لە دانیشتنەوە بۆ سەرپێییان.   

ڕاست كێش/řastkêš: نفا:[ ڕاست+ کێش( كێشان)]

ڕاست گەڕیای/řast geřyay: کتپ:[ هـ][ ڕاست+ گەڕیای] ڕاست گەڕان، وەدی هاتن.{ ناهید، ل، 458} 

ڕاستگۆ/řastgo: ئانفا:[ ڕاست+ گۆ( گۆتن)]

1 – سەڕڕاست. دڕۆنەكەڕ، بەدوورلەدرۆ، دروستوێژ، درۆنەکەر.

2 – بنداڕس ( كهـ)، دليار، دەمڕاس( هـ) _ دەمڕاست، ڕازبێژ، ڕاساڵ _ ڕاستاڵ، ڕاستبێژ، ڕاستدەر، ڕاستۆك، ڕاستوێژ، ڕاسواچ، ڕاسوێژ، قسەدروست، قسەڕاست، قەومين : مرۆڤی جێگه بڕوا.

ڕاستگۆیی/řastgoyî: نچ:[ ل] پاداڕی، دروستوێژی _ دروستبێژی، ڕاساڵی، ڕاستاڵی، ڕاستدەری، ڕاستبێژی _ ڕاستوێژی.

ڕاست گۆتن/řast gotin: : كتن:[ ڕاست+ گۆتن] پاداڕی : ڕاست گووتن، باش قسەکردن، بەدروستی قسەکردن، دروست قسەکردن، دروست گوتن.

ڕاست گێر/ řastgêr: نتـ: دەستەڕاست، ڕاستبیری، باڵی ڕاست. [ ئینگـ : right wing]

ڕاست گێری/řastgêrî: نچ: ڕاستبیر، ڕاست ڕامان. [ ئینگـ : right winger].

ڕاست گیڕی كڕدن/řastgîrî: باوەڕ پێ كڕدن.

ڕاستۆ/řasto: ئان:[ كباك] ڕاست، ئازاد.   

ڕاستوراست/řastûřast: نتـ: ڕاستەوڕاست.

ڕاستوڕەوان/řastûřewan: نتـ: بەئاشکرا، بەبێ پەردە.

ڕاستورووت/řastûřût: نتـ: ڕاستێکی ئاشکرا، ڕاست و ڕەوان.

ڕاستوێژ/řastwêj: ئانتـ: ڕاستبێژ.

ڕاستوێژی/řastwêjî: نچ: ڕاستبێژی.

ڕاستێتی/řastêtî: : ڕاست بینی.

ڕاستی/řastî: نچ:

1 – بویەر، کەتوار، ڕەسەنی، واقیع، هەقیقەت.[ ئینگـ : Reality

2 – كۆشش، هەوڵ. 

3 –  چاکه، چاکی، خاسی، دڕوستی، ڕاستەقانی، ڕاستەقينە، ڕاستێنی، ڤاجايی، .[ ئینگـ : Truth].

4 – لەڕاستيدا. بەڕاستی : بێسۆ، بێشۆخی، ڕاسی ڕاسی، هەربە ڕاست. 

5 – راستی ؟ : بە ڕاست ؟ ، بەڕاستيته ؟ ،  پێتڕاسته ؟ : پيتوايه ؟ ، ڕاستانە ! ، لەڕاستيدا !  :  لەڕاستەقينەدا ! .

{ تێبـ : هەر خۆی ڕاستی وەك پرسیار یان سەرسووڕمان گەلێ واتای لێدەبێتەوە }

ڕاستیتی/řastîtî: ئانتـ:[ ئینگـ : rightness]

ڕاستیگەری/řastîgerî: نچ:[ Realism]

ڕاستیگەری سۆسیالیزمی/řastîgerî sosyialîzmî: نچ: [ هونەر] بنەمایەکی هونەرییە، لە ووڵاتە سۆشیالیستەکان کاری پێکراوە، لەسەرەتای سەدەی بیستەم سەری هەڵداوە.[ the socialist Realism]{ زاراوە هونەرییەکان، ل، 178}

ڕاستی گووتن/řastî gûtin: کتن: دانپێنان، ڕەسید، وەرگرنامە.[ ئینگـ : Acknowlegment]

ڕاستییەكان/řastîyekan: : .

.

باڵا ڕاست/baľařast: ئانتـ:[ باڵا+ ڕاست] زيق، قيت و بەل.

باڵی ڕاست/baľî řast: نتـ:[ باڵ+ ی+ ڕاست]:[ ئینگـ: right wing]{ فەرشید شەریفی، ل، 298}.

بڕاست/biřast: ئاکتـ:[ کباک][ ب( بە)+ ڕاست] بەڕاست.

بڕاستی/biřastî: ئاکتـ:[ کباک][ ب+ ڕاستی] بەڕاستی ! ؛ یان ئایا وایە ! / ؟.

ب ڕاستی/bi řastî: نتـ: ب مافی، ب دادی، ب ڕەوایی. [ ئینگـ : by rights , rightly ]

.

پێناسەکردنی ڕاستەقینە/pênasekirdnî řasteqîne: نتـ:[ پێناسەکردن+ ی+ ڕاستئەقینە]:[ ئینگـ: real definition].

تەنی ڕاستەقینە/tenî řasteqîne: نتـ:[ فیز][ ئینگـ: Real object].{ فیزیا : نەوزاد ع. محی الدین، ل، 211}

تیشکۆی ڕاستینە/tîškoy řastîn: نتـ:[ کیمیـ][ ئینگـ: Real focus]{ شەوکار : جەمال عەبدول، ل، 541 }.

چییەتی ڕاستەقینە/čîyetî řasteqîne: نتـ:[ چییەتی+ ڕاستئەقینە]:[ ئینگـ: real essence]{ فەرشید شەریفی، ل، 288}.

قووڵی ڕاستەقینە و ڕووکەش/qûľî řasteqîne û řûkeš: نتـ:[ فیز][ ئینگـ: Real and apparent]. { فیزیا : نەوزاد ع. محی الدین، ل، 211}

كاتی ڕاستی/katî řastî: نتـ:[ ئینگـ: real time].

کرۆژەیێ ڕاستێ/kirojeyê řastê: ئان: [ ئینگـ : right ascension] 

گازی ڕاستینە/gazî řastîn: نتـ:[ کیمیـ][ ئینگـ: Real gaz]{ شەوکار : جەمال عەبدول، ل، 541 }.

گۆشەی ڕاست/gošey řast: نتـ:[ بیر][ گۆشە+ ی+ ڕاست].[ ئینگـ : Straight angle]

گوچکا ڕاستێ/gučika řastê: ئان: [ ئینگـ : right cone] 

لەنەخۆشی ڕاست بوونەوە/le noxošî řastbûnewe: کتن: چاك بوونەوە.  

لکاندنی ڕاستڕەو/likandinî řastřew: نتـ:[ لکاندن+ ی+ ڕاستڕەو] لکاندن بەرەو لای ڕاست  : بریتییە لەو لکاندنەی کاتێك پڕۆسەی لکاندنە لەلای چەپ بەرەو ڕاست دەڕوات و مەشخەڵی ئاگر بە پێش تێلی لکاندنەکە دەکەوێت، بڕێکی زۆر گەرمی بەردەست دەکات بۆیە بۆ لکاندنی پلیتی پۆڵا کە ئەستووریان لە 6 ملم زێدەترە ، بەکاردێت. [ ئینگـ : right ward welding]{ زانستی بەرهەمی کانزایی : گەیلان ئیسماعیل هەریری، ل، 128}   

وێنەی ڕاستەقینە/wêney řasteqîne: نتـ:[ فیز][ ئینگـ: Real image].{ فیزیا : نەوزاد ع. محی الدین، ل، 211}

هێڵی ڕاست/hêľî řast: نتـ:[ بیر][ هێڵ+ ی+ ڕاست][ ئینگـ : Straight line] 

.

.

_______________________

ڕاست/řast: ن:[ پز، توێ][ ئاڤێستا : aniCak: کەشینە ] >< : awawAh: پاووەووە واتا چەپ.

1 – پێچەوانەی چەپ. [ ئینگـ : Dextral ].

2 – كەوتنە لای ڕاست. [ ئینگـ : Dextral ].{ پەزیشكی، ل، 112}.

ڕاستە/řaste: ئانتـ:

1 – [ پز] پێچەوانەی چەپلەڕ.[ ئینگـ : dextrality ]{ پەزیشكی، ل، 112}.

2 – لای ڕاست.

ڕاستەدڵێ/řaste diľê: نتـ:[ پز] دڵی لای ڕاست.[ ئینگـ : dextrocardia ]{ پەزیشكی، ل، 113}.

ڕاستبین/řastbîn: نفا:[ ڕاست+ بین( بینین)] ڕاسبين.

ڕاستگا/řastga: نتـ:[ ڕاست+ گا] لای ڕاستە.

ڕاست نووسین/řast nûsîn: نتـ: [ ئینگـ : ortografia] 

ڕاست هاتن/řast hatin: کتن:

1 – دیلهاتن، دینهاتن، گەیشتنەیەکتری. تووش بوون،

2 – بارهاتن، باش هاتن، باش سووڕان، جۆربوون، جۆرهاتن، ڕێك ئامای، ڕێك هاتن.

ڕاست هش/řast hiš: ئانتـ:[ ئینگـ : rightminded]

ڕاست هشیتی/řast hišîtî: نتـ:[ ئینگـ : right – mindedness]

ڕاست و چەپ/řast û čep: نتـ:[ ڕاست+ و+ چەپ] ڕاس و چەپ   

{

لەو سەحەر ددت بایی صەبایێ ڕاست و چەپ

سوسن و سونبول ب مەستی بێن سەمایێ ڕاست و چەپ

دا ژ میحرابا دونونان سەجدە بەت ئەسوەد حەجەر

دل ب میزان ماهی ئەو ئەبرۆ نومایی ڕاست وچەپ

}{ جەزیری}

ڕاستوچەپ/řast û čep: ن:[ کۆ] کەش و تووش، چەپوڕاسست.  

ئەشکێڵ : زنجیر یان پەتێکە لە دەستێك یان شوێنێكی ووڵاخی بەرزە دەخرێت.  

ئاسنێکی خواری لووتدارە زمەی تفەنگی پێ دەردەهێندرێت لە کاتێکدا کە گیر ببێت.

ڕاستوچەپ کردن/řast û čep kirdin: کتپ: لەسەر زگ ڕاکێشانی یەكێك. دەستی ڕاست و لاقی چەپی یان دەستی چەپی و لاقی ڕاستی لێك دەبەستن. بۆ ناووك هێنانەوە یان بۆ پشت نەرمکردن. { خاڵ، ب 2 ، ل. 173}

ڕاستین/řastîn: ئانتـ:  ئەسڵی بەڕاستی، بێفێڵ، حەسڵی، حەقيقی، ڕاسەقانی.

ڕاستینە/řastîn: ئاكتـ: بەشێوەی ڕاستین.  

بەر ڕاستێڤە/ ber řastêve: ئانتـ:[ ئینگـ : right ward]

بەر ڕاستێڤەیی/ ber řastêveyî: ئانتـ:[ ئینگـ : rightwards]

بەڕەو ڕاست/berew řast: ن:[ پز] بەڕەو لای ڕاست.[ ئینگـ : dextrad ]{ پەزیشكی، ل، 113}.

بەڵای ڕاستدا وەڕچەڕخان/be ľay řastda werčerxan: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextrorotation ]{ پەزیشكی، ل، 113}.

پێچکردنەوە بەلای ڕاستدا/pêčkirdinewebelay řastda: نتـ:[ ئەند] بەئاڕاستەی لای ڕاست. [ ئینگـ : right – turning]{ پەیامی ڕەنج، ل، 453} 

چەپا ڕاستێ/ čepa řastê: نتـ:[ ئینگـ : right turn]

دەرگای بەلای ڕاستکراوە/dergay belay řastkirawe: نتـ:[ ئەند][ ئینگـ : right – hung casement].{ پەیامی ڕەنج، ل، 453} 

دەست ڕاست/dest řast: نتـ:  ئەو دەستەی له لای ڕاستەی لەشە، دەستی ڕاستە. [ ئینگـ : right handed]

دەستێ ڕاستێ/destê řastê: نتـ:[ ئینگـ : right hand]

ڕەخێ ڕاستێ/řexê řastê: ئانتـ:[ ئینگـ : right – hand] 

سێگۆشەیا ڕاست/sêgošeya řast : نتـ:[ بیر][ ئینگـ : right triangle ]

لە ڕاستەوە بۆ چەپ/le řastewe bo čep: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextrosinistral ]{ پەزیشكی، ل، 113}.

نوشتانەوە بەڕەو ڕاست/nuštanewe berew řast: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextrotorsion ]{ پەزیشكی، ل، 113}.

هەڵگەڕانەوە بەڕەو ڕاست/heľgeřanewe berew řast: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextroversion ]{ پەزیشكی، ل، 113}

.

.

_______________________

ڕاست/řast: ئان:

2 – لووس، پان، وەك یەك، تەواو، سپ _ سفت، قەنج.

3 – باش، گونجاو، پوختە، هەواڕ، ئازا، ساخ، ساخ، ساز، سەرەست، سەرەستی.  

4 – دەم و دەست، یەكسەر، جهدا. { سەلاح سەعدلا، ل، ٧٧٨ }

ڕاستكەر/řastker: نفا:[ راست+ کەر( کەردەی : کردن)]  

ڕاستكەرەوە/řastkerewe: نفا:[ ئای تی][ ڕاستكڕدنەوە]

1 – چەوتی لابەر : کەسێکە خوارایی چشتی چارەسەر بکات.   

2 – هەڵەدۆز، هەڵەسر: بەڕنامەیەكی یاڕیدەدەڕی وەڕگێڕە، بەهۆی ڕووداوەكانی وەأگێڕان، بەهۆی ئەنجامدانی هەنگاوبەهەنگاو كاڕی وەڕگێڕانی تێبینی دەكات، یاڕمەتی ڕاستكڕدنەوەی هەڵە و تێگەیشتنی چۆنێتی وەڕگێڕان دەدات.[ ئینگـ:Debugger]{ }         .

ڕاستكراوە/řastkiraw: نتـ: هەمواڕە.

ڕاستكردن/ řastkirdin: كتپ:

1 – هامواڕكڕدن، لووس كڕدن. دڕوست كڕدن. 

2 – چاككڕدن.[ ئینگـ: Rectify].

ڕاست كردنەوە/řastkirdinewe: كتپ:[ڕاست+ كڕدنەوە] 

1 – چاككڕدنەوە : خواری و چەوتی و گێری چارەکردن.[ ئینگـ: Retification].

2 – [ ئای تی]هەڵەدۆزین، هەڵەسڕینەوە : بڕیتی یە لە دۆزینەوەی هەڵە لە پڕۆگڕامێك یا سكڕپێتێك پڕشان لابڕدنی، دۆخێكە بۆ دیتنی ڕووداوەكانی وەڕگێڕان و ئەنجامدانی هەنگاو بەهەنگاوی كاڕی وەڕگیڕان، یاڕمەتی ڕاستكڕدنەوەی هەڵە و تێگەیشتنی چۆنێتی وەڕگێڕان دەدات. یان لابڕدن و سڕینەوەی هەڵە لە بەڕنامە و پەڕگەدا.[ ئینگـ: debug]{ }. 

ڕاست و ریس کردن/řast î: کتپپەسارنايوە، جوورکردن، جەڵەوبين کردن، دەبراندن، ڕێكوپێك کردن، سەروسامان پێدان.

ڕاستی/řastî: نچ: خواروخێچ نەبوون، ڕاستبوون.

.

.

_________________________

ڕاست/řast: ن:[ مۆسیقا] ناوی مەقامێکە لە مەقامەکانی ڕۆژهەڵات و عێراقی . مەقامێکی سەرەکییە، ئەم مەقامەش وەك مەقامەکانی تر مەقامی فەسڵی لەگەڵ دەگووترێت بە مەرجێك لەسەرەتادا بەمەقامی ڕاست دەست پێدەگات. لقە مەقامەکانیش بەدوای خۆیی دەگووترێن : ڕاست، مەنسوری، حیجازی، شەتیانی، جبوری، خانەباد.{ شێخانی، ل، 262}  

ڕاست پێنجگا/řast pênciga: نتـ:[ مۆسیقا] یەكیکە لە حەوت دەزگاکانی مۆسیقایی ئێرانی.  

.

.

_________________________

ڕاستە/řaste: ن:[ بیر][ کەرەستە][ ڕاست+ ئە] ئەو تەختە ڕاستەی كە خشتەكڕاوەی بە سانتی مەتڕی لە سەڕی. 

ڕاستەکەوان/řastekewan: ن:[ ڕاستە+ کەوان] دوو هێڵی سەرچەماوە ڕووبەڕووی یەکترین کە لە کاتی نووسیندا چەند جووت کەوان دەگرنە بەر خۆ وەك [ ] ( کروشە).   

.

.

.

.