تێوەگلان/têwegilan: کتن:[ تێوە+ گلان] پۆپێچنای، پێوەپێچان، پێوەتلان، دریای چۆ، نیای وانای( هـ). 

تێوەگلاندن/têwegilan: کتن:[ تێوە+ گلان] نیای وڵۆووایۆ، نیای وەنەی( هـ) : مەبەست فریودانە.

.

.

.

.