متمانە/mitmane: ن:[ ع : مطمئن] ئول( كباک)، باوەرمەندی، پێباوەری : pêbawerî، خوەسپارتن : xwespartine، دەستەبەر، دڵنیایی، زامن، گەرەنتیکەر، متمانی. [ ئینگـ : Guarantor ، faith ]

متمانەبەخەڵک بوون/mitmane: کتن:[ متمانە+ بەخەڵک بوون] دەستەبەربەخەڵک بوون.

متمانەبەخۆبوون/mitmane: کتن:[ متمانە+ بەخۆبوون] دڵنیابوون لەخۆ، لەخۆدڵنیابوون.  

متمانەبەیەکترکردن/mitmane: کتن:[ متمانە+ بەیەکترکردن] باوەڕبەیەکترکردن.

متمانەبەهیچ نەبوون/mitmane: کتن:[ متمانە+ بەهیچ نەبوون]

متمانەبەخشین/mitmane: کتپ:[ متمانە+ بەخشین]

متمانەپەنەکەرڎەی/mitmane ewekerđey: کتپ:[ هـ][ متمانە+ پەنەکەرڎەی] متمانەپنەکەرڎەی، متمانەپێکردن.

متمانەپێدان/mitmane: کتپ:[ متمانە+ پێدان]

متمانەپێدان/mitmane: کتپ:[ متمانە+ پێدان]

متمانەپێکران/mitmane: کتپ:[ متمانە+ پێکران]

متمانەپێکراو/mitmane: ئانفا:[ متمانە+ پێکراو]

:: میدیایەکی متمانەپێکراو.

متمانەپێکردن/mitmane: کتپ:[ متمانە+ پێکردن]

متمانەدار/mitmane: ئانتـ:[ متمانە+ دار] ئەمەکدار، ئۆلدار، باوەڕکار، باوەڕمەند، جانەجان، جەرگ سۆز، دلاست، دلسۆز.[ ئینگـ : faithful]

متمانەداری/mitmane: ئاکتـ:[ متمانەدار+ ی] ئەمەکداری، ئولداری، باوەڕکاری، باوەڕمەندی، جانەجانی.[ ئینگـ : faithfully]

متمانە لەنێوان دروست بوون/mitmane: کتن:[ متمانە+ لەنێوان دروست بوون]

متمانەنەبوون/mitmane: ن:[ متمانە+ نەبوون]

.

ئاستی متمانەبەخۆبوون/mitmane: نتـ:[ ئاستی + متمانەبەخۆبوون]

ئەندازیاری متمانە/mitmane: نتـ:[ ئەندازیاری متمانە]  

باجی متمانە/mitmane: نتـ:[ باجی+  متمانە]

بەبێمتمانە/be bê mitmane: ئاکتـ:.[ ئینگـ : faithlessly]   

بێمتمانە/mitmane: ئانتـ:.[ ئینگـ : faithless]  

پێوەرەکانی متمانەبەخۆبوون/mitmane: نتـ:[ ثێوەرەکانی+ متمانەبەخۆبوون] 

جێگای متمانەنەبوون/mitmane: نتـ:[ جێگای+ متمانەنەبوون] 

سەندنەوەی متمانە/mitmane: کتپ:[ سەندنەوەی+ متمانە]  

قەیرانی متمانە/mitmane: نتـ:[ قەیرانی+ متمانە]  

کارتی متمانە/mitmane: نتـ:[ کارتی+ متمانە]  

نەمانی متمانە/mitmane: کتن:[ نەمانی+ متمانە]  

وەرگرتنەوەی متمانە/mitmane: کتپ:[ وەرگرتنەوەی+ متمانە]  

هونەری متمانەبەخۆبوون/mitmane: نتـ:[ هونەری+ متمانەبەخۆبوون]

 

.

.

.

.

.