ئاره‌قاوی/areqawy: ئانتـ:[ ئارەق+ ئاوی] بەئارەقە، خوێواوی.

1 – یه‌کێک زۆرئاره‌قه‌ی کردبێته‌وه‌.

2 – شتێ بۆنی ئاره‌قه‌ی لێبێت.

:: شامار هه‌موو له‌شی ئاره‌قاوی بوو، خۆی کرد به‌ژوورا

:: هه‌موو گیانت ئاره‌قاوییه‌ تاکو وشک نه‌بیته‌وه‌، ده‌رمه‌که‌وه‌.

.

.

.

.

.