لووش ¹ /lûş: ن:[ دەنگ] لرف.

لووشان/lûşan: کتن: لرفان.

لووشاندن/lûşandin: کتپ: لرفاندن، هەڵلووشین بەکەپوو.

لووشە/lûşe: ن:[ دەنگ] لرفە.

لووشەلووش/lûşelûş: ن:[ دەنگ] حرمەحرم، فووشەفووش، فیشکەفیشک، لرفەلرف.

:: وولاخ کە جوێ دەبینێت لووشەلووشت دێت.

[ مجـ] دەنگی گریانی کپ.

:: بەترپەي دڵت و لووشە لووشي چڵمي لووتت دڵم ھاتە سەما

لووشکەلووشک/lûşkelûşk: ئانتـ: حرمەحرم.

لووشین/lûşîn: کتن: هەڵ لووشین.{ گیو، ل، 840}

حەوەلووشک/ĥewalûşk: ن:[ کۆن][ باد] حەمبەلووشک، شەوە : گۆیا جانەوەرێکە لەسەر قەڵافەتی پیریژنان بە دەم گریانەوە ژنانەوە دووی خۆی دەخات بەو بۆنەیەوە، کە لەو نزیکانەدا یەکێك کوژراوە گۆیا ژنانیش وە دووی دەکەون، کە گەیشتنە چۆلێ یەکێکی هەڵدەگری و بۆی دەردەچێت.

هەڵ لووشین/heľlûşîn: کتن:[ کباک][ هەڵ+ لووشین] دابلاندن ( كباک)، داهێنان، قووتدان.

.

.

_________________________

لووش ² /lûş: ن: جووتە، جفتە، لەقە.

لووشدان/lûşdan: کتپ: جووتە لێدان بە دوو پێیان.

لووشکە/lûşke: ن: جیفڕکە، لەقە، لوشک.

لووشکەئاوێژتن/lûşke awêjtin: کتن: جووتەهاوێژتن.

لووشکەلێدان/lûşke lêdan: کتپ: لەقەلێدان.

.

.

_____________________________

لووش ³ /lûş: ن:[ خوار] [ باد] کوللێرە.

.

.

.

.