تەكنۆلۆژی/teknolojî: ن:[ فەر: ] زانستی تەکنیک و هونەر و چلۆنایەتی کار پێکردن و سوودلێوەرگرتنیان.

تەكنۆلۆژیا/teknolojiya: ن:

تەكنیک/teknîk: ن:[ گر: τέχνη (téchne)]

1 – توانایی و لێوەشاوەیی، فووت و فەن. 

2 – هونەر و شێوەکاری هونەرمەند. 

3 – هونەر و کارپێکردن بەکەرەسەی هونەریی.  

.

.

.

.