تێکنۆکرات/têknokrat: نتـ:[ بیا][ تێکنۆ+ کرات] شارەزا و پسپۆری هونەری و تەکنیکی : هەڵسووڕێنەری کاروباری هونەری، ئابووری، ڕامیاری، و كارگیڕی لە سەر ئاستێکی بڵند لە دەزگاکانی دەوڵەت.[ ئینگـ : technocrat].  

.

.

.

.