داپڵۆسکان/dapiľosikan: کتپ:[ ئەردە] داڕووتان.

داپڵۆسکان/dapiľosikandin: کتپ:[ ئەردە] داڕووتاندن، ڕووتکردنەوە.

داپڵۆسکانن/dapiľosikan: کتپ:[ ئەردە] داپڵۆسکاندن.

داپڵۆسکیان/dapiľosikan: کتن: ڕووتبوونەوە، داڕووتان.

.

.

.