قۆتڕ/qotiř: ن:[ ئاژ] وڵاخێکی پیرێکی پەککەوتە. { خال. ب 2، ل. 333}.

:: پیرە قۆتڕ.{ پپ}

{

لە ماینی قۆتڕ ئەسپی شێ نابێ

تاجی ڕەش‌کوژیش باوەڕم وایە

لە دێڵی فسۆس قەت بەدی‌ نایە 

}{ مەلا غەفوور دەبباغی}

.

.

_______________________

قۆتڕ/qotiř: ن:[ جێۆ] ناوی چیایەکە لە کورستان. 

.

.