مز ¹ /miz: ن:

[ ماف] حەق( ع : حق)، داد، ڕەوا، ماف، هەق.[ ئینگـ : Right] 

[ ئاب]

1 – قەرەبوو، هەقدەست.[ ئینگـ :  rate, wage]

2 – کرێ، مووچە، جەمەکە( کباک).{ گیو، ل، 278}. 

3 –  بایی، بەها، کریژۆک( کباک)، نرخ

مز ئاش/miz aş: نتـ:[ کۆن] مزاژ _ مزاش : ئاشانە ، کرێی ئاش.{ خال، ب3، ل، 448}{ هەژار، ل، 806} .  

{

بۆ گەڕانی ئاشی دڵ فرمێسکی چاو  ئاق دینگزە 

غەیری هیجران و ئەسەف چیدی بە من نادا مزە

}{ کوردی}

مزە/mize: ن: کرێ. 

مزە ئاسیاو/mize asiyaw: نتـ: مزئاش : بەشی ئاشەوان لە خەلە. 

مزەدای/mizeday: کتن:[ هـ][ مزە+ دای] مزەدان _ مزدان.   

مزە گرتن/mize girtin: کتپ: مزە گرتەی( هـ)، مزە ساندنی ئاشەوان لە ئاشێر.  

مزەوەر/mizewer: نفا:[ هـ] مووچەخۆر، چیرەخۆر. [ ئینگـ : wage earner ].{ گیو، ل، 858}.

مزبەر/mizber: نفا:[ مز+ بەر( بردن)] جاش، کرێگرتە _ کرێگەتی، کرێکار، بەکرێ گیراو. [ ئینگـ : mercenary] { مەردۆخ، ل، 564}.

مزد/mizid: ن:[ د] مز.  

مزدان/mizdan: کتن:[ مز+ دان] تۆڵەی چاکە.

مزدە/mizde: نفا:[ مز+ دە( دەر ، دان)] کەسێ کە مز دەدات بە مزبەر.   

مزدەر/mizder: نفا: بەکرێگر : کەسێک تشتێک بە کرێ دەدات، هەروەها کەسێک کرێکە دەدات. 

مز قنگ/miz qing: نتـ:[ مز+ قنگ] قنگەمزە : کرێی قووندان.{ مەردۆخ، ل، 563}.

مزی/mizî: نفا: کرێگرتە.

مزیار/miziyar: ن: مزی. [ ئینگـ : employment]{ هەژار، ل، 807} .  

بەمزدان/bemizdan: کتن:[ بە+ مز+ دان] بەکرێدان.

بەمزدەر/bemizder: نفا: بەکرێدەر.

بێمز/bêmiz: ئانتـ:[ بێ+ مز] بێکرێ.

پاشمز/paşmiz: نتـ:[ ئاب] کرێی بەرخراو، كرێی دواخراو.

پامز/pamiz: نتـ:[ ئەردە][ پا(پێ)+ مز] پالادڕانە، پێلاودڕانە، مزی هاتن.

پێمزگ/pêmzig: ن:[ ئاب] بەخشیش، کرێ.

دەسمز/desmiz: نتـ:[ ئاب][ دەس( دەست)+ مز] دەستکر، لە دەستکرێ وە وەرگیراوە. مافی دەست. 

.

.

__________________

مز ² /miz: ئان:[ خوار] مزر، مەیخوەش _ مێخۆش، ترش و شیرین، شرین ئو تال( کباک).[ ئینگـ : bittersweet, tart].

مزەورە/mizewire: ن:[ خوار] مزراویکە. 

مزر/mizir: ئان: لە نێوانی ترش و شیرین. [ ئینگـ : tart, slightly sour]

مزراویکە/mizirawîke: ن:[ خوار] جل بڕووکە : چێشتی سماق و هێلکە.  

مزراویلکە/mizirawîlike: ن:[ خوار] مزراویکە. 

مزرە/mizire: ن:[ خوار] ئاوجۆ، بییرە. 

مزرە سێو/mizire sêw: ئانتـ: سێوی ترش. 

مزرەکە/mizireke: ن:[ خوار] مزراویلکە، مزراویلکە.  

مزرەمەنی/miziremenî: نچ:  پرتەقواڵ و لیمۆ و نارنج.   …. هتد. 

مزرۆکە/miziroke: ن:[ خوار] مزراویکە. 

.

.

__________________

مز ³ /miz: ن:[ کیمیـ]

1 – زرێچ( کباک)، قالایی، قەڵایی، قورقۆسم : کانزایەکی نەرمە.{ گیو، ل، 532, 718}،{ مەردۆخ، ل، 564}.  

2 – مس.

مزاندن/mizandin: کتپ: پێوەنووساندن، چەسپاندن، لکاندن. 

مزەلق/mizeliq: ن: چەسپاو، لکاو، لکیاگ. 

مزدار/mizdar: ئانتـ:[ مز+ دار] جگی کۆڵدراوی قەڵایی تێکراو بۆ کەڵایێن.

مزگەر/mizger: نفا: 

1 – ئوستای قاپ و قاچاخ سپی کردنەوە.

2 – ئوستای بەڕۆش و قاپ دروستکەر لە پاقر. [ ئینگـ : coppersmith]{ هەژار، ل، 806} . 

مزگەری/mizgerî: نچ: خەریکبوون بە دروستکردنی دەفری مسەوە.{ خاڵ، ب، ل، } 

.

.

_______________________

مز 4 /miz: ن:[ گیان] بەچکە ئاسک

بێچووە مامز/çuwe mamiz: نتـ:[ گیان][ بێچوو+ ئە+ مامز] کارمامز.

مامز/çuwe mamiz: نتـ:[ گیان][ ما+ مز] 

1 – ئاهوو، ئاسک، ئاهی، باننز، کەژاڵ، مامبز، وەرەماس.

2 – ماسییەک کە گەرا دادەنێت.{ هەژار، ل، 796}.

3 – مامزە.

مامزە/mamize: ن:

.

.

_____________________

مز 5 /miz: کتن: ڕێک گووشین.{ هەژار، ل، 806}  

مزدان/mizdan: کتپ: ڕێک گووشتن. 

.

.

_____________________

مز 6 /miz: ن:[ دەنگ] نووز. [ ئینگـ : tedious]

مزاندن/mizandin: کتن:[ دەنگ] بەهێواشی و کزی قسەکردن. [ ئینگـ : elaborate tediously]{ گیو، ل، 858}.

مزە/mize: ن: چوونەوە و دووپاکردنەوەی قسە. { هەژار، ل، 807} 

مزەمز/mizemiz: ئانتـ: منجەمنج، نووزنووز : جوونەوەی قسە و درەنگ دەربڕینی. 

مزەمزکەر/mizemixker: نفا:[ مزەمز+ کەر( کردن)] کەسێ کە قسەی زوو بۆ نایە و دەێڵێتەوە. 

.

.

_____________________

مز 7 /miz: ئان: دەم و لووت سپی.{ گیو، ل، 858}.

.

.

.

.