یاریدە/yarîde: نتـ:[ یاری+ دە] یارۆم. 

1 – دەستیار، هاری، هاریکاری، یاردووم، یاریە( هـ)، یارمەتی، یاریکاری. 

2 – زبارە، گەل کردن( دەر).

یاریدەدان/yarîdedan: کتپ: باربوو : یارمەتی یەکتری دان. 

یاریدەدەر/yarîdeder: نفا:[ یاریدە+ دەر] یارمەتیدەر، یاریکار، یاریکەر، ئاریکار( کباک)، هاریکار _ هاریکەر.[ ئینگـ: auxiliary].  

1 – پێشنیاز یان بەکرداربەخشین.

2 – لەتەک کاکردن بەشێوەی پیشەیی.

3 – یەدەک.

.

.

_______________

یاریدەدەر/yarîdeder: نتـ: پاشکۆ، زیادە.[ ئینگـ: accessory]{ پەزیشکی، ل، 17}.

دەماری یاریدەدەر/demarî yarîdeder: نتـ:[ دەمار+ ی+ یاریدەدەر] ڕەگی یاریدەدەر.[ ئینگـ: accessory nervw]

لووی یاریدەدەر/lûy yarîdeder: نتـ: [ لووی+ یاریدەدەر ].[ ئینگـ: accessory gland].

.

.

.

.