هی/hî: جنـ:

1 – پیتی خاوەندارێتی و تایبەتمەندێتی.

:: ئەم ئەسپە هی نەریمانە و ئەو زینە هی ئەسپەکەیەتی.{ خاڵ، ل، 526}

2 – ئی، هن( کباک)، هین : وتەی تایبەتی شتێک بە کەسێک.{ گیو، ل، 936}. 

:: هی من : ئی من. 

:: هی تۆیە، هی منە، هی ئەوە.

.

.

____________

هی/hî: ن:[ دەنگ]

1 – کەمترین دەنگی پێکەنین.

2 – کەمترین دەنگی گریان.

3 – تەڕایی، شە، شێ، شی، نم، هیی. { هەژار، ل، 1013}

هیتر/hîtir: جنـ: ئەوی دیکە.

.

.

_____________

هی/hî: ن:

1 – خوو، هیم. 

2 – فێر.

3 – ئارزی( کباک)، لەمەڕ.{ گیو، ل، 936}.   

هیر/hîr: ن: فێر

.

.

.

.