هی/hî: جنـ:

1 – پیتی تەملیک و اختصاص.

:: ئەم ئەسپە هی نەریمانە و ئەو زینە هی ئەسپەکەیەتی.{ خاڵ، ب، ل، 526}

2 – ئی : وتەی تایبەتی شێ بە کەسێ.

:: هی تۆیە، هی منە، هی ئەوە.

3 – کەمترین دەنگی پێکەنین.

4 – کەمترین دەنگی گریان.

5 – تەڕایی، شە، شێ، شی، نم،  هیی. { هەژار، ل، 1013}

هیتر/hîtir: جنـ: ئەوی دیکە.

.

.

.

.