هێستر/hêstir: ن: ئەسر _ ئەسرین، ئەشک، ڕۆندک، فرمێسک، هێستر.

.

.

__________________

هێستر/hêstir: ن:[ ئاژ] ئه‌ستر، ئێستر، قاتر _ قانتر، هه‌سه‌ره‌، هێسر، یەستر

هێسترانی/hêstiranî: ن:[ ئاژ] جووتەهاویشتن. 

هێسترسوار/hêstirswar: نتـ:[ ئاژ] قانترسوار. 

هێسترڤان/hêstirvan: نتـ:[ ئاژ][ هێستر+ ڤان] قاترچی، ئاگاداری ئێستران، قانترلەوەڕێن. 

هێسر/hêsir: ن:[ ئاژ][ پیتی( ت)ی ناوەڕاست سوواوە.] ئێستر، قانتر. 

هێسیر/hêsîr: ن:[ ئاژ][ پیتی( ت)ی ناوەڕاست، بۆ پیتی( ی) گۆڕدراوە] هێستر. 

.

.

.

.