تی¹/tî: ن:[ ؟ ][ کباک]

1 – تینگ _ تیەنگ، توونی، تەژنە.

2 –  تەنک، تیوار.

تی بوون/tî bǔn: کتن:[ تی+ بوون] تینووبوون.

تی کرن/tî kirin: کتپ:[ تی+ کر( د)ن] تینووکردن.

تینوویی/tînǔyî: ن، ئان:[ تی+ نوویی] تینوێتی.

تی هشتن/tî hiŝtin: کتن:[ تی+ هشتن( هێشتن)] تینووهێشتن.

تی و برچی/tî ǔ birĉî: نتـ:[ تی+ و+ برچی] تینو و برسی.

تیەنگ/tyenig: ئان:[ کهـ][ تی+ ـەنگ]

1 – تینوو، توونی.

::  ئەگەر تیەنگتە ئاوبخوە.

2- پەرۆش.

::  تیەنگی ماڵ و مناڵم.

تیەنگ بوون/tyenig bǔn: کتن:[ تیەنگ+ بوون] تینووبوون.

:: دنیا گەرمە، تیەنگیان بوو.

تیەنگ کردن/tyenig kirdin: کتن: [ تیەنگ+ کردن] تینووکردن.

:: نانەگەسوور بویوە، تیەنگم کرد.

تیەنگی/tyenigî: نچ:[ تیەنگ+ی] تینووی، تینگی، توونییەتی.


تی²/tî: ن:

1 – [ ڕوو] توو، تفێ ( بەری دارەتوو).

2 – تیخەی خەنجەر و کێرد.

3 – [ کباک] میوەی خراپ، پل.

4 –  هێوەر، کۆنەبرای مێرد، کۆنەشووبرای ژن.

5 – تیشک.

6 – کەنار،  ڕۆخ، لێوار، قەراخ.

7-  لە زمانی زارۆکاندا بە واتای : ئەوەتا، ئەتا، ئەتانێ.


تی³/tî: ن: تیل، لەقولینچکەوە.


تی4/Ti: ن:[ کیمـ] نیشانەیە بۆ تیتان. بڕوانە [ تیتان].


تی5/ti: ن:[ کباک] هێوەر.


– تی6/tî- : پاشگرێکە لە زمانی کوردی کە دەڵکێت بەدوای ناوەوەو دەیکات بە چاووک.

1- ئازا+ یـە+ تی : ئازایەتی.

2- کورد+ ئایە+تی : کوردایەتی.

3-  نەبەز+ ێ+ تی : نەبەزێتی.

 

 

..