ئاتۆ⁄ ato: ن:[ ڕامیـ] لەزمە، بەڵگە یان بێ هیزی بەرانبەر بە حەریف دا.

ئاتۆبەدەست دان⁄ ato bedestdan: کتن:[ ئاتۆ+ بە+ دەستدان] لەزمەبەدەستەوە دان.

.

.

.