ئاراو/araw: نتـ:[ مکـ] ئارا‌ڤ، پاشماوه‌ی که‌فاو، سابووناو : گیراوه‌یه‌که ، ‌که ‌جلو به‌رگی تێدا شۆڕابێت.

ئاراوە/arawe: نتـ:[ هـ] ئاراو.  

ئاراوەرە/arawere: ئاکتـ:[ هـ] بەئاراودا.  

ئاراوەنە/arawene: ئاکتـ:[ هـ] لەئاراودا.  

.

.

.