ئارووک/arŭk: ن: [ ئەند] به‌ربان، میچ، ئاریگ.

.

.

.