ئاسیاب/asiyab: نتـ:[ کۆن][ پهـ : āsyāp] ئاسیاو، ئاشی ئاو، ئاساو : جێی هاڕیینی دانه‌وێڵه ‌و کڕه‌.

{

ئاسمان زددە لەگەڵ مەردومی ڕاست

ئاسیابێکە کە چەرخی بە چەپایە

}{ سالم، شاعیران، ل، 21}

.

.

.