ئامنان/aminan: ن: [ كات] [ كباك، زا] [ئا‌ڤێسـ: nimNh: هانمین، هنمین] هاوین، تاوستان ( هه‌تاوستان).

ئامنۆن/aminon: ن:[ كات][كباك، زا] هاوین، تاوستان(هه‌تاوستان).

ئامنوون/aminǔn: ن:[ كات][ كباك، زا] هاوین، تاوستان (هه‌تاوستان).  

.

.

.