ئه‌ته‌م  1/etem: ن:[ زیند] گه‌رای وه‌گیان هاتوو.

.

.

____________________________________

ئه‌ته‌م  2/etem: ن:[ توێ] تەڤن _ تەون، تەنراو، چنین، چنراو، شانەکر، شانه‌ له‌ له‌ش : کۆمەڵە خانەیەك کە لەیەکتری دەچن، پێکەوە یەك فەرمان جێبەچی دەکەن. [ ئینگـ :  Tissue]{ کەماڵنامە، ل، 1525}.

ئه‌ته‌می ناواخنی/etem: نتـ:[ توێ] شانەی ناواخنی. [ ئینگـ :tissue ]

ئه‌ته‌می خوێن/etem: ن:[ توێ]  [ ئینگـ : tissue]

ئه‌ته‌می ئێسكی/etem: نتـ:[ توێ] شانەی ئێسكی. [ ئینگـ : tissue]

ئه‌ته‌می ماسوولکەیی/etem: نتـ:[ توێ] شانەی ماسوولکەیی.[ ئینگـ :tissue ]

ئه‌ته‌می لیمفی/etem: نتـ:[ توێ] شانەی لیمفی.[ ئینگـ : tissue]

ئه‌ته‌م پەیداکەر/etem peyidaker: نفا:[ توێ] شانەپەیداکەر.[ ئینگـ : tissue]

ئه‌ته‌می بەستەر/etemî bester: نتـ:[ توێ] شانەی بەستەر.[ ئینگـ : Connectemic tissue]

.

ئه‌ته‌می تەختەیی/etemî texiteyî: نتـ: [ ڕوو] شانەی تەختەیی : لە خانەی تەختەیی پێکهاتووە.[ ئینگـ : Sclerenchyma]

.

ئه‌ته‌م  /etem: ن:[ ڕوو]   [ ئینگـ : ]

ئه‌ته‌م  /etem: ن:[ توێ]  [ ئینگـ : ]

 

.

.

______________________________

ئه‌ته‌م  ³/etem: ن: پێکهات، پەیکەر. [ ئینگـ : Texture ]

.

.