ئه‌سبێست/esbêst: ن:[ کیمیـ][ ئینگ : Asbestos]  ئاسبێست، به‌ردی ئاورێشم، ئاورێشمه‌ به‌ردین، نه‌سووته‌، ئه‌زبێز

ئه‌سبێستی قورقۆشم/esbêstî qurqoŝim: نتـ:[ کیمیـ] شه‌کره‌ی قورقۆشم : ئاوێته‌یه‌کی شیرینی ژه‌هرینه‌.

.

.

.

.