ئه‌ژمار/ejmar: ن:

1 – هه‌ڵژمار _ هژمار، سه‌رژماردن، ئامار. ( ژماردن).   

2 – بژاردن.  

ئه‌ژماردن/ejmardin: کتن:  

1 – ژماردن.   

2 – بژاردن. 

ئه‌ژماره‌/ejmare: نتـ: ژماره‌. 

ئه‌ژمارده‌/ejmarde: ئان: 

1 – ژمێردراو.   

2 – هه‌ڵبژێراو، هه‌ڵبژارده‌.

ئه‌ژماهـ‌/ejmah: ئان:[ رۆژک]  

1- ژماره‌.   2- بژاره‌. 

ئه‌ژمێر/ejměr: نفا: ژمێر

ئه‌ژمێراو/ejměraw: ئانفا: ژمێردراو.

.

بێ ئه‌ژمار/bê ejmar: ئانتـ:[ بێ+ ئەژمار] پاپک( کباک)، بێ پایان، بێ دوایی.

.

.