ئین/în: ن :[ کات] هه‌ینی، هه‌ینو، (جومعه‌).

.

.

______________________

ئین/în: ئان:[ ئا‌ڤێسـ: ئیم یان ئین : ئه‌م] ئان، ئه‌ین.

.

.

____________________

– ئین/– în: ن : پاشگری په‌سنده‌ به‌دوای ئاوه‌ڵناو و ناوانه‌وه‌ ده‌ڵکێت و ئاوه‌ڵناوێکی تازه‌یان لێ دروست ده‌کات.

:: شیر+ ئین( ین) : شیرین.

:: ڕەنگ+ ئین( ین) : ڕەنگین.

:: دێر+ ئین( ین) : دێرین.

نەخش+ ئین( ین) : نەخشین.

.

‎{ تێبـ: ئه‌م ئاوه‌ڵناوه‌ی چاکه‌ی پێ سازده‌بێت ( زه‌بیحی)}.

.

.

.

.