بارەخوێ/barexwê: نتـ:[ واز][ ئەردە]  كایەیەكی منداڵانە، منداڵێكی گەورە لە سەرچوار دەست و پێ دەبێتە بارەبەرە، دوو منداڵیش دەبنە لینگەبار، دەست بە پای یەكتر دەگرن و بارەبار دەڕوا تا یەكێكیان دەكەوێت.

بارەخووێیانێ/barexwǔěyně: نتـ:[ واز][ هـ] بارەخوێ. باربارانێ.

.

.

.