باڵتووز/baľtûz: ن:[ خێز][ كباك] دش، خوشكی مێرد.

.

.

.

.

.