____________________________________________________________________________________

بەق/beq: ن:[ زیند][ باد] بۆق، قوڕواق، قورباقە.[  Zoo: Hyla].

.

.

______________________________________________________________________________________________________

بەق/beq: ن: [ باڵ][ هـ] نێرەکەو، پاداو.

.

.  

______________________________________________________________________________________________________

بەق/beq: ئان: بۆق : چاوزەق، چاودەرپەڕیو.

بەقکردن/beqkirdin: کتپ:[ بەق+ کردن] زەق کردنەوەی چاو.

.

.

.