تۆ¹/to: جن:[ هیک : تڤەم، تەڤە. ئاڤێستایی : توو، تووم، تڤام، تەڤە. هەخ: توڤەم. پەهلەوی : تۆ. تات: تە. فا: تو] تە ( کباک)، تۆ _ ئەتۆ، توو _ ئەتوو، توە( زا) جێناوی نەلكاوی دووهەم کەسی تاک.

تۆش/toş: جنتـ:[ تۆ+ ش] ئەتۆش.

تۆیی/toyî: رنتـ:[ تۆ+ یی] هی تۆ.

.

.

____________________

تۆ²/to: ن:[ هـ ، ڕۆژ، زەن] تۆڤ، تۆم _ تۆمە، تۆو،  توخم، تووێم.

.

.

____________________

تۆ³/to: ئاک: بات(  ل)، نک، جەم، تە، لای تۆ، لەنزیک تۆ، لجەم تە.

لای تۆ/lay to: ئاكتـ: باتە_ باتی، لەجێگەی، لەبڕی، جیات.

.

.

______________________

تۆ 4 /to: ن:[ کباک] تۆێ.{ ئیزۆلـی. 424}.

تۆگرتن/togirtin: كتن:[ کباک] توێ گرتن.

.

.

.

.