جمان/ciman: كتن:[ سەز] جمین.

:: لەشکر دەجمێت.  

:: جمانی سنوور : جمینی سنوور.

جماندن/cimandin: كتپ:[ سەز] جووڵاندن، جاپاندن( کباک)، لەرزاندن.

جماندنی هێزگەلی سوپایی/ciman: نتـ:[ سەز] [ ع : تحشید القوات العسکریة].   

.

 

.

.

.