خاپەرۆک/xaperok: ن:[ كشت][ دزە]

1 – تەتەڵە، كاری دەغڵ بەباكردن. 

2 – پاشەرۆكی ڕەز و بێستان. 

3 – هەر تشتەكێ كێم كەلك. د ئەسلدا ئەوە كو نەقیر و بەلەنگاز ئاخ و گۆتەرێ بن بێدەرا كۆم كەن و بدەنە بای، چەند دەخل و دانەكی ڕناڤ بۆخۆ پەیدابكەن.{ مشەختی. ل. 205}.

خاپەرۆک کردن/xaperok kirdin: كتپ: [ كشت] تەتەڵەكردن، بە باكردن( دەغڵ) كە لەخۆڵ پاك بێتەوە. { شوان. ل. 479}.

.

.

.

.