خا  ¹/xa: ن: کورت کراوەی (خاتوون و خانم)ـە.

:: خا فاتم چۆنی؟.

.

.

______________________

خا  ²/xa: ن:{{ ەک / ێ / ێک / ێوە // ان / ێ / ن }{ ەكە / ێ // ەکان / ەکێ }}[ توێ][ پهـ: خایک][ کباش، فە] 

1 – باتوو، هێلکە گون، هێڵکەی گون، وەتە.  

2 – [ توێ] خایە : تۆوی مێینە، خایە ( پیتێندراو).  

3 – [ هـ] هێك، هێڵکە، هێڵە( هـ).

{ تیبـ : هاك _ ‌هاگ_ هێگ، بەواتەی( تۆو)ـە، کە بە فارسی تخم ( toxm)، بە ئینگلیزی ( egg)، بە ئەڵمانی ( ei)، بە فەرەنسی ( oeuf)، تۆو ( tow)یش بنەڕەتی ژیان و پەیدابوونە، گونیش تۆودان ( towdan)ی مرۆڤە}{ ج. نەبەز. ل. 350}.

خاکەر/xaker: نتـ: [ کباش، کهـ][ خا+ کەر(کردن)] هێلکەکەر: مریشکی هێلکەکەر.

خاکردن/xaker: کتپ:[ کباش، کهـ][ خا+ کردن] هێلکە کردن.

:: مامر چەرمگ خاکردگە.

خاوڕوون/xa ǔ řǔn: نتـ:[ خوار][ کباش، فە][ خاو+ ڕوون] هێلکە و ڕۆن. 

خایە/xaye: ن:[ فە، مەن، خانە، ل] خا، هێلکە.

خایەڕۆن/xayeřon: نتـ:[ خوار] هێلکە و ڕوون.

خایەڕوون/xayeřûn: نتـ:[ خوار] هێلکە و ڕوون.

خایینە/xayîne: نتـ:[ خوار] هێلکەو ڕۆن.

.

.

________________________   

خا  3/xa: ئان: پیرۆز، خاوێن، پاگژ _ پاقژ( ئایینی). 

.

.

________________

خا  4/xa: ئمـ:[  کباک] خوە.{ ئیزۆلـی.ل. 440}.                               

.

.

_________________                                                   

خا 5/xa: ن:[  ئاڤێسـ : Ax : خا] خانی. خانیاو:  .lx  کانیاو،  AJ چا : چاڤ.

.

.

.

.