داب  1/dab: ن: 

1- باو، بافت، مۆدە : گوریسێکە لە مووی کلکی وولاغ دروستکرابێت. { خاڵ. ل. 96}.   

2- نەرێت، ڕەوشتی میللەت، ڕێ وشوێن، ئاهەنگ، عەدەت. 

.

.

__________________

داب  2/dab: ن:[کباک، زا] هۆندراو لە دامووسک : گوریسێکە لەمووی کلکی ووڵاخی دروستکرابێت.

.

.

.