دەستەندوو/destenidû: ن:[ کەرەستە][ کشت] پاشبارە، دەستەدوو، دەستەکەوشە :

1 – دارێکی درێژەی بە ئەستوونیی لەسەر لای کۆتایی هەوجاڕ، کە بەرزدەبێتەوە.

2 – یەکێک لە ئامرازەکانی نیر و ئاموور کە بریتییە لە پارچە دارێکی کەمێک ئەستوور، کە دەندە کوتراوە و دەستەمستەی لەسەرە و جووتێر دەستی لەسەر دادەگرێت.

.

.

.

.