سۆڵ/soľن:[ هـ] سووێر، سۆر، پڕخوێ : سپی بەڵان بەتەنێ بەکارنابرێ دەڵێن سپی و سۆڵ. بەواتا سفت بەڵان قەت بە تەنێ بەکاردنابرێت. 

:: سفت و سۆڵە. 

سۆڵە/soľe: ن: سەرمای بەتەووژم، زوقم : شەوقێکی کەم لە دوورەوە دیار بێت.  

:: سەرما و سۆڵە. 

سۆڵەک/soľek: ن:[ ؟].

سۆڵەکە/soľeke: ن:[ خوار] سووێرەکە، کەشکی تەر. 

سۆڵکە/soľik: ن: سووێرەکە.

سۆڵوخووا/soľuxuwa: ن: [ ئەردە] چشتی زۆرخۆری، شۆرمەزە. 

سۆڵی/soľî: ن:[ هـ] سووێری. 

.

.

.

.

{ گیو، ل، 600}