_________________________________________________________________________________________________________

سەنیر ⁄ senîr: ن: [ کەرەستە] [ دەر] بالیف، بالین _ باڵین، باڵگە( هـ)، پالگوهـ،  سەرنیا _ سەرین _  سەرینگا _ سەرینگە ، زەمبەریش، ڕووبالگە، ڕووبالک.

 

سەنیری چکۆڵە ⁄ senîr: نتـ: نازباڵنج، بنسەر، نازبالیف، نازبالگهـ( باد، کباک)، بالیفک، بالگۆک( کباک)، بالووفک.

.

.

.