غار/ẍar: ن: بەز، پەلە، پڕتاو، تاو، ترات، چووارناڵە، خار، خێرا، ڕا، لنگ، هەلێنگ : لێنگدانی ئەسپ.  

غارەک/ẍarek: ن: بەسەردادان. 

غارپێدان/ẍarpêdan: کتپ: بەزاندن، خارپێدان، ڕاپێکردن، لۆغاندن. 

غاردان/ẍardan: كتن:[ غار] پەلەكردن، پرک کردن، خاردان، خێراڕۆیشتن، دەرپەڕین، ڕاکردن _ هەڕاكردن، لینگدان، هەلینگدان : تاودانی ووڵاخی سورای.     

غاردایی/ẍardayî: نض:[ غار+ دایی] هەڕاكە‌ر.    

غارغارێن/ ẍarẍarên: نتـ:[ غار] خارخارێن : هێنان و بردنی ووڵاخ بەتاو، گرێوە ڕاکردن. 

غارغارۆکێن/ẍarẍarokên: نتـ: گرێوەغار.{ ڕیژگە، ل، 183}. 

غارکردن/ẍarkirdin: کتن: بەزین، ڕاکردن، غاردان، لنگدان. 

غاروبەز/ẍar û pez: نت:[ غار+ و+ بەز] خێرا، پەلە.    

غارین/ ẍarîn: کتپ: خارین. 

غاریو/ẍarîw: ئانفا: خاریو : هەڕاکردوو بۆ ووڵاخ. 

.

ڕاکاڵین/řakaľîn: کتپ: ڕاپەڕین، بەغاڕ ڕۆیشتن ( بۆ ئاژاڵان).

نەرمەغار/nerme ẍar: ئانتـ: پارسێک( کباک)، نەرمە لۆقە( کباو).[ ئینگـ : canter]{ سەلاحەدین، ل، 116}

.

.

_____________________

غار/ẍar: ن: بەرمەغار _ مەغارە، بنەمەڕ، رڤنگ، زاغۆر. 

1 – ئەشکەوت _ ئشکەفت، زاخوور، خوولوولیف، هاڵ، کۆڵ، گوللە( کباک).{ گیو، ل، 662}{ باشوور، ل، 516}. 

2 – زەمینی ڕەق و پتەو.{ هەژار، ل، 530}  

3 – هەڵمات، کەللا. 

غارە/ẍare: ن: ئەشکەفت _ ئەشکەوت، خارە. 

.

.

___________________

غار/ẍar: ن:

1 – دڕک، چقڵ. 

2 – سووڕبوونەوەی سواڵەت لە ئاگردا. 

غاران/ẍaran: کتن:

1 – خاران : فێربوونی کار و ئەزموون دیتن.  

2 – دەباخ درانی پێست. 

3 – سووڕبوونەوەی سواڵەت لە ئاگردا. 

غاراندن/ẍarandin: کتپ: خاراندن.

غاراو/ẍaraw: نتـ:

1 – لەکوورە دەرهاتووی سوواڵەت. 

2 – پێستی دەباخ دراو. 

3 – خاراو : لەشی فێرەکار. 

.

.

____________________

غار/ẍar: ن:[ دەنگ] قاڕە، قاژە. 

غارغار/ẍarẍar: ئان:[ دەنگ] قاڕەقاڕ، قاژەقاژ.

غارغار کردن/ẍarẍar: کتپ:[ دەنگ] قاڕنن، قڕنای( هـ)، قاڕقاڕکردن( کباک){ واژەنامە، ل، 297}

.

.

__________________

غار/ẍar: ن:[ ڕوو] درەختێکە گەڵاکانی بۆنخۆشە، لەلای یۆنانێنیکان پیرۆز بووە.{ مەردۆخ، ل، 187} 

.

.

.

.