لەزمە ⁄ lezime: ن:[ ڕامیـ]  ئاتۆ، بەڵگە یان بێ هیزی بەرانبەر بە حەریف دا.

لەزمەبەدەستەوە دان ⁄ lezime be destewedan: کتن:[ لەزمە+ بە+ دەستەوەدان] ئاتۆبەدەست دان.

.

.

.