هەڵۆ/heľo: ن:[ باڵ] ئەلوی، ئەلهۆ( كباك)، ئەیلۆ( کباك)، باوەشی.   

.

  پۆلێنکردنی زانستی Scientific classification
 شانشین  جیهانی زیندەوەر Animalia  Kingdom
 هۆبە  پەتدارەکان Chordata Phylum
 پۆل  باڵندە Aves Class
 پلە  گۆشتخۆرەکان Accipitriformes Order
 خێزاەن( تیرە، پەل) Accipitridae Family
 جۆر  هەڵۆ

.

هەڵۆی دەشتێ/heľoy dešitê: ن:[ باڵ] ئەلهۆکێ دەشتێ.

هەڵۆی دۆڵان/heľoy doľan: ن:[ باڵ] ئەلهۆکێ دەشتان.

هەڵۆی زێرین/heľoy zérîn: ن:[ باڵ] ئەلهۆیێ زێرین.  

هەڵۆی ماسیگر/heľoy masîgir: ن:[ باڵ] ئەلهۆیێ ماسیگر.  

.

مایینی شەیتان/mayînî šeytan: نتـ:[ باڵ] جۆرە هەڵۆیەکی ناشیرینە. [ ئینگـ : secretary bird]{ کمالنامە، ل، ٤}

مانۆڕەك/manořek: ن:[ باڵ] جۆرە هەڵۆیەکەوە. [ ئینگـ : True Falkon]{ کمالنامە، ل، ٦}

.

.

.

.

.