پازدە/pazide: ن:[ ژ][ ئاڤێستایی : پەنچەدەسە، پهـ : پەنچدەهـ( کباک) پانزدەهـ،( كناو) _ پانزە _ پانزدە،( هـ) پانگزە، زا: پانجێس ] پێنج و دە. ژمارەی 15.

پازدەهەم/pazidehem: ئان:[ ژ][ پازدە+ هەم] پازدەیەم.

پازدەهەمین /pazidehemîn: ئانتـ:[ ژ][ پازدە+ هەم+ ئین] پازدەمین : ئەوەی كە لە پلە و ریزی پازدە دابێت.

پازدەیەم/pazideyem: ئانتـ:[ ژ][ پازدە+ یەم] پازدوهەم.

پازدەمین/pazidemîn: ئان:[ ژ][پازدە+ یەمین] هەمین.

.

.

.

.