جیکەدان/cîkedan: ن:[ ل] چیکڵدانە.

جیکڵدان/cîkiľdan: ن:[ توێ] جیقڵدان، چیکڵدانک، سیقلانە _ سیقڵدانک،  

چیکڵدانه‌/ĉîkiľdane: ن:[ زیند][ بال] ئاشک( کباک)، ئوراسیل( بیا)، بەرجۆم، بەرچلک، بەرچیلک، بەرچینەک، پەزیزانک، جیقلەدانە( )، چیقڵ، خورگە، زیقەتۆرە، سیقەتۆرە _ سیکەتۆرە، سیقەدانە، هێرک : وورگی باڵندە.

چیکڵدانە تێکچون/çîkiľdanetêkçûn: کتن:[ ] پیرومەردە( ڕەوا).  

چیکڵدانەهەبوون/çîkiľdanehebûn: کتن:[توێ][ کهـ] بەچیکڵدانەبوون، بەرگەگرتن، پشووخواردنەوە، خۆگرتن، دڵفرەبوون، دڵـهەڵگرتن.

                                                                                              

چیکڵدانەی باڵندە/çîkiľdaney baľinde: نتـ:[ توێ] بەرچلک_ بەرچیلک، سیقەتۆرە_ سیکەتۆرە، بەرجۆم.

چیکڵدانەی باڵندەی گۆشتخۆر/çîkiľdaney baľindey goştxor: نتـ:[توێ] بەرچینۆک.

چیکڵدانەی مەل/çîkiľdaney mel: نتـ:[ توێ] بەرچینەک، بەرچیلکی باڵندە.

                                                                                                            

بێجیکڵدان/bêcîkiľdan: ئانتـ:[ مجـ][ بێ+ جیکڵدان] کەم جیقڵدان : بریتییە لە مرۆڤی بێسەبر و بێ ورە.

.

.

.

.