کووزین/kûzîn: کتن:[ دەنگ][ كباك] لووڕاندن، حەپاندن.  

.

.

.

.

{ گیوی، ل، ٧٩٦}.