‌ستران  1/stran: ن: [ مۆسیقا] ئەستران، گۆرانی.

‌سترانبێژ/stranbêj: ن: [ مۆسیقا] ئەستران بێژ، گۆرانینێژ.

‌سترانبێژان/stranbêjan: کتپ:[ مۆسیقا] ئەستران گۆتن، گۆرانی ووتن.

‌سترانبێژی/stranbêjî: نچ:[ مۆسیقا]  گۆرانیبێژی.

‌ستراندن/strandin: کتپ:[ مۆسیقا]  گۆرانی گووتن.

‌سترانڤان/stranvan: ن:[ مۆسیقا][ کباک]  گۆرانیبێژ.

‌سترانڤانی/stranvanî: نچ:[ مۆسیقا] ئەستران گۆرانی.

 ‌سترین/strîn: ن:[ مۆسیقا][ کباک، باد] ئەسترین : گۆرانی گووتن.

.

.

_________________________

‌ستران  2/stran: ن: [ ناڤ] ناوە بۆمنداڵی نێرینە.

.

.

_______________________

‌ستران  3/stran: ن: [ باڵ] باڵندەیەکە خاڵ خاڵە ، لە چۆلەکە دەچێت ، تۆسقاڵیک گەورەترە ، گۆشتی دەخورێت، بە کۆمەڵ گەرمێن و کوێستان دەکەن.

.

.

.

.

.