جۆخۆر/coxor: نفا:[ باڵ][ جۆ+ خۆر(خواردن)] جۆخۆرە، جوورە باڵندەیێكە وەک چۆڵەکە وایە، سکی سپی و پشتی مەیلەو خەنەیی یە. 

جۆخۆرە/coxore: نتـ: [ باڵ][ جۆ+ خۆر(خواردن)+ ئە] زەردی وەلـی،  زەردی جۆخۆرە : جوورە باڵندەیێکە وەک چۆڵەکە. 

.

.

.